Prohlášení o ochraně osobních dat

Do you want to change your region to North America?

Close Enter North American Website

Společnost viastore SYSTEMS GmbH (dále označovaná jen jako„viastore“) těší Vaše návštěva na našich internetových stránkách a Váš zájem o naši společnost a také o naše produkty a služby. Bereme ochranu Vašich osobních dat a jejich důvěrné zpracování vážně.

Zpracování Vašich osobních dat se provádí výhradně v rámci zákonných ustanovení Evropské unie, a to především základní vyhlášky o ochraně osobních dat (dále jen „GDPR“) a jako doplněk spolkového zákona na ochranu dat.

Tímto prohlášením o ochraně osobních dat Vás informujeme o zpracování Vašich osobních dat a o Vašich právech v rámci používání našich internetových stránek jako dotčené osoby. Použité pojmy, jako jsou například „osobní data“ nebo jejich „zpracování“, odpovídají definicím v čl. 4 GDPR.

1. Odpovědný subjekt a subjekt pověřený ochranou osobních dat

Odpovědným subjektem pro zpracování dat ve smyslu zákona o ochraně dat je společnost viastore SYSTEMS GmbH, Magirusstraße 13, 70469 Stuttgart. Naši tiráž můžete zobrazit zde.

Pokud máte dotazy a podněty týkající se ochrany dat, můžete se na nás obrátit na datenschutz@viastore.com.

Náš subjekt pověřený ochranou dat můžete kontaktovat následujícím způsobem:

RA Dr. Oliver Meyer-van Raay – inspektor ochrany údajů –

c/o V-Formation GmbH, e-mail: om@v-formation.gmbh

2. Předmět a základy ochrany dat

Předmětem ochrany dat jsou osobní data. Jedná se o veškeré informace, které se vztahují k identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (tzv. dotčené osobě). Do této kategorie spadají údaje, jako jsou například jméno, poštovní adresa, e-mailová adresa nebo telefonní číslo, ale také informace, které nutně vznikají během používání našich internetových stránek, jako jsou například údaje o zahájení, ukončení a rozsahu a také přenos Vaší IP adresy.

Osobní data zpracováváme při dodržování příslušných ustanovení o ochraně dat. To znamená, že Vaše data zpracováváme pouze v případě souhlasu nebo zákonného svolení, a to například tehdy, když zpracování dat je potřebné pro poskytnutí našich smluvních služeb (např. zpracování smluv) nebo je zákonem předepsáno nebo na základě našich oprávněných zájmů ve smyslu čl. 6, odst. 1, písm. f) GDPR (např. náš zájem na analýze, optimalizaci a bezpečném provozu naší online nabídky).

Provádíme organizační, smluvní a technická bezpečnostní opatření podle stavu techniky pro zajištění, aby předpisy o ochraně dat byly dodržovány, a tím aby námi zpracovávaná data byla chráněna proti náhodným nebo záměrným manipulacím, ztrátě, zničení nebo proti přístupu neoprávněných osob.

3. Zpracování dat při vyvolání našich internetových stránek

Používání našich internetových stránek je všeobecně možné bez registrace a bez uvedení osobních dat. I když naše internetové stránky používáte takto pouze k informačním účelům, mohou být však osobní data automatizovaným způsobem převzata a zpracována. Následně uvádíme pro Vás přehled o druhu, rozsahu, účelech a právních základech zpracování dat prostřednictvím našich internetových stránek.

a. Příprava našich internetových stránek

Při přístupu na naše internetové stránky Vaším koncovým zařízením automaticky zaznamenáváme a zpracováváme v protokolových souborech serveru následující data:

 •     datum a čas přístupu,
 •     druh koncového zařízení,
 •     použitý operační systém,
 •     funkce, které používáte,
 •     množství zaslaných dat,
 •     URL předchozí prohlížené stránky,
 •     název domény,
 •     IP adresa,
 •     stavový kód serveru pro jeden požadavek (např. 404 atd.).

Tato data zpracováváme na základě oprávněných zájmů ve smyslu čl. 6, odst. 1, písm. f) GDPR, a to pro přípravu a zobrazení internetových stránek, pro zajištění a zachování technického provozu, pro účel zjišťování a odstraňování poruch a také z bezpečnostních důvodů (např. pro prošetření zneužití nebo podvodů). Při vyvolání našich internetových stránek jsou tato data automaticky zpracovávána. Bez této přípravy nemůžete naše internetové stránky používat. Nepoužíváme tato data pro účel vyvozovat důsledky vůči Vaší identitě.

Zjištěná data jsou zpravidla po sedmi dnech vymazána, ledaže bychom data výjimečně potřebovali pro výše uvedené účely delší dobu. V takovém případě vymažeme data neprodleně po zániku účelu.

b. Cookies

Abychom Vám mohli na našich internetových stránkách nabídnout rozsáhlou škálu funkcí, upravit používání komfortnějším způsobem a optimalizovat naše nabídky, používáme tzv. „cookies“. Cookies jsou malé textové soubory, které se na Vašem koncovém zařízení, resp. na jeho pevném disku ukládají s přiřazením k Vámi používanému prohlížeči a které poskytují aktuálnímu poskytovateli určité informace. Cookies nemohou provádět žádné programy nebo přenášet viry na Vaše koncové zařízení. Slouží pouze k tomu, aby internetové stránky byly uživatelsky přívětivější a efektivnější. Cookies používáme pro různé účely a s různými funkcemi. Přitom rozlišujeme, zda je soubor cookie technicky nezbytně nutný, na jak dlouho se uloží a jakým způsobem se použije a zda byl použit našimi internetovými stránkami nebo třetí stranou.

Určité cookies používáme proto, že jsou nezbytně nutné, aby naše internetové stránky a jejich funkce mohly náležitým způsobem pracovat (nezbytné soubory cookies). Tyto cookies jsou automaticky používány při vyvolání našich internetových stránek nebo určité funkce, ledaže byste používání cookies příslušnými nastaveními ve Vašem prohlížeči zabránili. Naproti se používají cookies, které nejsou nezbytně potřebné (např. v oblasti statistik), například pro zlepšení komfortu a výkonnosti našich internetových stránek nebo pro ukládání námi provedených nastavení. Používáme kromě toho takové cookies, pomocí nichž je možné zjistit informace o četnosti používání určitých oblastí našich internetových stránek, abychom je mohly v budoucnosti cílenějším způsobem přizpůsobit Vašim potřebám.

Většina cookies je potřebná pouze po dobu aktuálního vyvolání služeb nebo relace a poté se opět vymažou, resp. ztratí svoji platnost, jakmile opustíte naše internetové stránky nebo uplynula Vaše aktuální relace. Pouze zřídka se cookies ukládají po delší dobu, aby Vás bylo možné později při opětovném vyvolání našich internetových stránek rozpoznat a vyvolat uložená nastavení. Díky tomu můžete například přistupovat k našich internetovým stránkám rychleji a pohodlněji a nemusíte znovu provádět určitá nastavení. Cookies se v tomto případě po uplynutí předem definovaného časového období, které se muže rozlišovat podle druhu cookies a jejich funkce, automaticky vymažou, když navštívíte stránku nebo doménu, kterou byl soubor cookie použit.

Cookies poskytovatelů třetích stran se umísťují a používají jinými místy nebo internetovými stránkami, a to například poskytovatelem webových analytických nástrojů. Bližší informace o webových analytických nástrojích a měření dosahu naleznete v další části tohoto prohlášení o ochraně osobních dat. Externí poskytovatelé mohou kromě toho používat cookies pro zobrazování reklam nebo pro integraci obsahů sociálních sítí (marketingové cookies).

Přijetí cookies při používání našich internetových stránek není závazné. Pokud si nepřejete, aby byly soubory cookie používány, můžete svůj souhlas odmítnout nebo zabránit ukládání souborů cookie do vašeho zařízení úpravou příslušných nastavení ve Vašem prohlížeči. Mějte prosím na paměti, že tím může být omezena funkčnost nebo rozsah funkcí našich internetových stránek. Uložené soubory cookie můžete kdykoli v systémových nastaveních Vašeho prohlížeče vymazat. Přehled aktuálně použitých cookies naleznete zde.

Podrobné informace týkající se druhu, účelů, právních podkladů a možností podání námitky proti zpracování dat u cookies naleznete v následujících popisech jednotlivých funkcí, jež mají základ v používání cookies.

c. Google Analytics 4

Tato webová stránka používá Google Analytics 4, službu webové analýzy poskytovanou společností Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko („Google“), která umožňuje analýzu vašeho používání našich webových stránek.

Při návštěvě webové stránky nastaví Google Analytics 4 standardně cookies, které jsou uložené jako malé textové bloky na vašem koncovém zařízení a shromažďují určité informace. Mezi tyto informace patří i vaše IP adresa, která je však Google zkrácena o poslední číslice, aby se zabránilo přímé identifikaci.

Google používá informace shromážděné naším jménem k vyhodnocení vašeho používání webové stránky, k sestavování zpráv o aktivitě na webových stránkách a k poskytování dalších služeb souvisejících s činností na webových stránkách a používáním internetu. V rámci Google Analytics 4 vaším prohlížečem sdělená a zkrácená IP adresa nebude společností Google spojována s jinými daty.

Demografické charakteristiky

Google Analytics 4 používá speciální funkci „demografické charakteristiky“ a může ji použít k vytváření statistik, které poskytují prohlášení o věku, pohlaví a zájmech návštěvníků stránek. To se provádí analýzou reklamy a informací od třetích stran. To umožňuje identifikovat cílové skupiny pro marketingové aktivity. Shromážděná data však nelze přiřadit konkrétní osobě a po uložení po dobu dvou měsíců budou vymazána.

Google Signals

Jako rozšíření Google Analytics 4 lze signály Google na tomto webu použít k vytváření přehledů mezi zařízeními. Pokud jste aktivovali personalizované reklamy a propojili svá zařízení se svým účtem Google, může společnost Google na základě vašeho souhlasu s používáním Google Analytics 4 v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR analyzovat vaše chování při používání napříč zařízeními a používat databázové modely, mimo jiné konverze mezi zařízeními. Od společnosti Google nedostáváme žádné osobní údaje, pouze statistiky. Pokud chcete zastavit analýzu napříč zařízeními, můžete deaktivovat funkci „Personalizovaná reklama“ v nastavení účtu Google. Za tímto účelem se řiďte pokyny na této stránce: https://support.google.com/My-Ad-Center-Help/answer/12155764?hl=cs&visit_id=638423797666942105-439292339&rd=1&sjid=17554141019973200523-EU . Další informace o Google Signals naleznete na následujícím odkazu: https://support.google.com/analytics/answer/7532985?hl=cs&sjid=17554141019973200523-EU#zippy=%2Cthemen-in-diesem-artikel%2Cobsah-tohoto-%C4%8Dl%C3%A1nku .

UserIDs

Jako rozšíření Google Analytics 4 lze na tomto webu použít funkci "UserIDs". Pokud jste souhlasili s používáním Google Analytics 4 v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR, založili jste si účet na tomto webu a přihlašujete se pomocí tohoto účtu na různých zařízeních, mohou být vaše aktivity včetně konverzí analyzovány napříč zařízeními.

Zpracování údajů spojené s Google Analytics 4 je založeno na vašem souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Pokud si nepřejete, aby Google Analytics 4 ukládal soubory cookie do vašeho zařízení, můžete svůj souhlas odmítnout nebo odvolat v našem banneru cookie. Odpovídající možnost můžete také deaktivovat v systémovém nastavení vašeho prohlížeče. Uložené soubory cookie můžete kdykoli v systémových nastaveních Vašeho prohlížeče vymazat.

Údaje shromážděné v rámci používání Google Analytics 4 jsou uchovávány po dobu dvou měsíců a poté smazány.

Příjemci dat a dalších informací: Informace jsou přenášeny na servery Google a tam dále zpracovávány. Se společností Google jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávek, která zajišťuje ochranu údajů o návštěvnících našich stránek a zakazuje jejich neoprávněné zpřístupnění třetím stranám.

Převody do společnosti Google LLC se sídlem v USA jsou možné. Za tímto účelem se poskytovatel připojil k EU-USA rámci pro ochranu osobních údajů (EU-US Data Privacy Framework), který zajišťuje soulad s evropskými úrovněmi ochrany údajů na základě rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti. Se společností Google jsme se také dohodli na tzv. standardních doložkách o ochraně osobních údajů, jejichž účelem je udržovat odpovídající úroveň ochrany údajů ve třetích zemích.

Další právní informace o Google Analytics 4 naleznete na https://policies.google.com/privacy  a na https://policies.google.com/technologies/partner-sites .

d. Google Ads a Google Conversion Tracking

Tento web používá Google Ads. Google Ads je online reklamní program společnosti Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, který nám umožňuje zobrazovat reklamy ve vyhledávači Google nebo na webech třetích stran, když uživatel hledá zadané určité hledané výrazy na Googlu.

V rámci Google Ads využíváme tzv. sledování konverzí. Pokud kliknete na reklamu umístěnou společností Google, nastaví se soubor cookie pro sledování konverzí. Platnost těchto souborů cookie vyprší po 30 dnech a neslouží k osobní identifikaci uživatelů. S pomocí Google Conversion Tracking dokážeme Google a my rozpoznat, zda uživatel provedl určité akce. Můžeme například vyhodnotit, zda a jak často byl vyplněn kontaktní formulář, stažen dokument nebo registrace na akci. 

Každý zákazník Google Ads obdrží jiný soubor cookie. Soubory cookie nelze sledovat na webových stránkách zákazníků Google Ads. Informace shromážděné pomocí konverzního souboru cookie se používají k vytváření statistik konverzí. Zjistíme celkový počet uživatelů, kteří klikli na naši reklamu, a jakou akci provedli. Nedostáváme však žádné informace, pomocí kterých bychom mohli uživatele osobně identifikovat.

Používání tohoto nástroje pro sledování je založeno na vašem souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Souhlas lze odmítnout nebo odvolat prostřednictvím správy souborů cookie v našem banneru cookie. Poté nebudete zahrnuti do statistik sledování konverzí.

V rozsahu, v jakém jsou data předávána do USA, se poskytovatel připojil k rámci EU-USA rámce pro ochranu osobních údajů (EU-US Data Privacy Framework), který zajišťuje soulad s evropskými ústavy ochrany dat na základě rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti. Kromě toho byly se společností Google jako vhodné záruky uzavřeny tzv. standardní smluvní doložky v souladu s článkem 46 GDPR pro reklamní služby Google(https://privacy.google.com/businesses/processorterms/mccs/ ). Další informace o Google Ads a Google Conversion Tracking naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy .

e. LinkedIn Insight Tag

Tato webová stránka používá konverzní nástroj „LinkedIn Insight Tag“ od společnosti LinkedIn Corporation (LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA „LinkedIn“), který vytváří soubor cookie ve vašem webovém prohlížeči a shromažďuje mimo jiné následující údaje: IP adresa, časová razítka a aktivita stránky. LinkedIn s námi nesdílí osobní údaje, ale poskytuje anonymizované zprávy o návštěvnosti webových stránek a výkonu sledování. Právním základem pro zpracování údajů je váš souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR, který lze vysvětlit jako součást našeho cookie banneru.

Souhlas lze kdykoli odvolat prostřednictvím správy souborů cookie. Další informace o ochraně dat na LinkedIn naleznete v informacích o ochraně dat LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Členové LinkedIn mají možnost ovládat používání osobních údajů v nastavení svého účtu.

V rozsahu, v jakém jsou data předávána do USA, se poskytovatel připojil k rámci EU-USA rámce pro ochranu osobních údajů (EU-US Data Privacy Framework), který zajišťuje soulad s evropskými ústavy ochrany dat na základě rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti. Kromě toho byly se společností LinkedIn jako vhodné záruky uzavřeny tzv. standardní smluvní doložky v souladu s článkem 46 GDPR.

f. Hotjar

Používáme Hotjar, analytický software od Hotjar Ltd., 3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta ("Hotjar"), abychom lépe porozuměli potřebám našich uživatelů a optimalizovali naši nabídku. Pomocí technologie Hotjar lépe rozumíme zkušenostem našich uživatelů (např. kolik času uživatelé tráví na kterých stránkách, na jaké odkazy klikají, co se jim líbí a co nelíbí atd.) a to nám pomáhá přizpůsobit naši nabídku na základě zpětné vazby od našich uživatelů, abychom se srovnali. Hotjar pracuje s cookies a dalšími technologiemi, aby shromažďoval informace o chování našich uživatelů a jejich zařízení, zejména      

 •      IP adresu zařízení (je pouze zaznamenána a uložena v anonymizované podobě),
 •      velikost obrazovky,
 •      typ zařízení (Unikátní identifikátory zařízení),
 •      informace o používaném prohlížeči,
 •      umístění uživatele (pouze země),
 •      preferovaný jazyk pro prohlížení našich webových stránek.

Hotjar ukládá tyto informace v pseudonymizovaném uživatelském profilu. Tyto informace nepoužívá Hotjar ani my k identifikaci jednotlivých uživatelů ani je neslučujeme s jinými údaji o jednotlivých uživatelích. Místo toho používáme Hotjar k analýze používání našich webových stránek a k neustálému zlepšování jednotlivých funkcí a nabídek i uživatelské zkušenosti. Statistickým vyhodnocením chování uživatelů můžeme zlepšit naši nabídku a učinit ji pro vás jako uživatele zajímavější. Zpracování údajů je založeno na vašem souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.  

Pokud si nepřejete, aby služba Hotjar ukládala do vašeho zařízení soubory cookie, můžete tomu zabránit nebo to zrušit pomocí správy souborů cookie v našem banneru cookie.

Další informace o tom, jak Hotjar používá data, nastavení, možnosti odvolání a námitek, jakož i ochranu dat naleznete na následující webové stránce Hotjar: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy.

g. Pluginy sociálních médií

Na našich internetových stránkách jsme implementovali následující pluginy sociálních médií: Facebook, Google+ (pouze FR), Instagram, Twitter, Xing a LinkedIn. Poskytovatele pluginu poznáte podle počátečního písmena a loga příslušné ikony, resp. tlačítka. Používáme přitom především tzv. řešení dvojklikem, to znamená, že když navštívíte naše internetové stránky, nepředávají se nejdříve žádná osobní data poskytovateli pluginu. Pouze když kliknete na označenou ikonu, a tím plugin aktivujete, obdrží poskytovatel pluginu informaci, že jste vyvolali příslušné internetové stránky naší online nabídky. Na některých místech internetových stránek, a to např. v oblasti News, používáme kromě toho program Sharrif. Shariff je open source program a byl vyvinut online společností c’t und heise. Na rozdíl od obvyklých sdílených tlačítek nesleduje návštěvníka přímo při návštěvě internetových stránek. Tlačítko Shariff vytvoří přímý kontakt mezi sociální sítí a návštěvníkem teprve tehdy, když návštěvník aktivně klikne na sdílené tlačítko. Shariff tak zabrání, abyste na každé navštívené stránce zanechali digitální stopu, a zlepšuje ochranu Vašich dat.

Obsah pluginu se pak pro zobrazení předá od příslušného poskytovatele přímo do Vašeho koncového zařízení. Jako reakce se přenesou osobní data, a to především Vaše IP adresa, z Vašeho koncového zařízení přímo poskytovateli pluginu. Aktivací pluginu se tedy přenášejí osobní data od Vás k příslušnému poskytovateli pluginu a zde (u amerických poskytovatelů v USA) se ukládají. Poskytovatelé však IP adresu před jejím přenosem částečně zkrátí. Nemáme ani vliv na získaná data a postupy zpracování dat, ani nám není znám úplný rozsah získávání dat, účely zpracování a doby uložení. Nemáme také k dispozici žádné informace týkající se mazání dat získaných prostřednictvím poskytovatele pluginu.

Poskytovatel pluginu ukládá data získaná o Vás jako profily používání a využívá je pro účely reklamy, průzkumu trhu a/nebo tvorbu svých internetových stránek v souladu s potřebou. Takové vyhodnocování se provádí především pro zobrazování reklamy podle potřeby a pro informování jiných uživatelů sociální sítě o Vašich aktivitách na našich internetových stránkách. Proti vytváření těchto uživatelských profilů máte právo na podání námitky, přičemž se pro uplatnění tohoto práva musíte obrátit na příslušného poskytovatele pluginu. Prostřednictvím pluginů Vám poskytujeme možnost být v kontaktu se sociálními sítěmi a jinými uživateli, takže jsme schopni naši nabídku zlepšovat a vytvářet ji pro Vás jako uživatele zajímavější. Zpracování dat se přitom provádí odpovídajícím způsobem na základě našich oprávněných zájmů ve smyslu čl. 6, odst. 1, písm. f GDPR, tedy v našem zájmu na analýze, optimalizaci a zlepšování našich internetových stránek, a to především proto, abychom Vám umožnili a usnadnili sdílení určitých obsahů našich internetových stránek přes sociální sítě.

Předávání dat se provádí nezávisle na tom, zda máte účet u poskytovatele pluginu a jste zde přihlášeni. Pokud jste přihlášeni u poskytovatele pluginu, jsou Vaše data přímo přiřazena Vašemu stávajícímu účtu u poskytovatele pluginu. Pokud stisknete aktivované tlačítko a provedete například odkaz na tuto stránku, poskytovatel pluginu uloží také tuto informaci ve Vašem uživatelském účtu a veřejně ji sdílí s Vašimi kontakty.

Zobrazování obsahu sociálních médií pomocí Flockler: K integraci a zobrazení relevantních kanálů sociálních médií na našich webových stránkách využíváme službu společnosti Flockler Oy, Rautatienkatu 21 B, 33100 Tampere, Finsko („Flockler“). V zásadě nejsou zpočátku žádná data přenášena poskytovatelům sociálních médií, pokud neinteragujete s příslušnými zdroji sociálních médií. Pokud jste nám udělili souhlas, zpracování údajů probíhá na právním základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR a jinak na základě čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá v ekonomickém provozu našich webových stránek a v optimalizaci celé naší nabídky online a sociálních sítí.

S Flocklerem je obsah z relevantních kanálů sociálních médií sestaven a zobrazen v agregované podobě na našich webových stránkách (takzvaná „zeď sociálních médií“). Za tímto účelem se při přístupu na naši webovou stránku nejprve vytvoří spojení se servery Flockler. Flockler také obdrží informace o vaší IP adrese, protože bez ní by obsah nemohl být přenesen do vašeho zařízení. To platí i v případě, že nejste přihlášeni k příslušnému poskytovateli sociálních médií nebo u něj nemáte účet. Dokud aktivně neinteragujete s obsahem na zdi sociálních médií, vaše data se zpravidla nepřenesou příslušnému poskytovateli sociálních médií, ani nebudou na vašem zařízení ukládat soubory cookie. Flockler sám podle svých vlastních prohlášení žádné cookies nenastavuje ani neprovádí žádné sledování. Přenos dat probíhá na základě našich oprávněných zájmů uvedených výše, které rovněž pravidelně převažují nad opatřeními společnosti Flockler na minimalizaci dat (zejména pouze anonymní/agregované úložiště). Zpravidla pouze tehdy, když aktivně komunikujete s obsahem na zdi sociálních médií, například kliknutím na zdroj sociálních médií, který je do ní integrovaný, mohou být data z vašeho zařízení přenesena k příslušnému poskytovateli sociálních médií a v případě potřeby soubory cookie prostřednictvím je v závislosti na vašem chování při používání nastavit na vašem zařízení. Případně kliknutím na zdroj sociálních médií můžete být přesměrováni přímo na platformu příslušného poskytovatele sociálních médií. Flockler však poukazuje na to, že je alespoň teoreticky možné, aby vás poskytovatelé sociálních sítí sledovali jako uživatele pomocí obrázků vložených do kanálů sociálních médií, případně na více webových stránkách a službách. Flockler sám ukládá uživatelská data pouze anonymně/agregovaná a po omezenou dobu pro účely detekce zneužití a zajištění IT bezpečnosti. Uložená data podle Flocklera neumožňují identifikovat ani sledovat jednotlivé uživatele. Dále jsou pravidelně mazány po 21 dnech. Podrobnosti naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Flockler a na stránce často kladených dotazů o ochraně osobních údajů: https://flockler.com/privacy-policy a https://help.flockler.com/en/articles/3803928-what-data-does-flockler-store-from-users.

Další informace týkající se účelu a rozsahu získávání dat a jejich zpracování poskytovatelem pluginu získáte v níže uvedených prohlášeních o ochraně osobních dat těchto poskytovatelů; zde získáte také další informace o Vašich příslušných právech a možnostech nastavení pro ochranu Vašeho soukromí:

    Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA:

         http://www.facebook.com/policy.php

    Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA:

        https://policies.google.com/privacy

   Instagram Inc., Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland

         https://privacycenter.instagram.com/policy

    LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA

        https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

        Opt-Out: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

    Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA:

        https://twitter.com/privacy   

    Xing AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, DE:

        https://privacy.xing.com/en

    TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Irland:

        https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/cs

h. Začlenění videosouborů YouTube

Na našich internetových stránkách jsme začlenili videosoubory YouTube, které jsou umístěny hostitelsky na serveru YouTube, avšak lze je přímo z našich internetových stránek přehrávat. YouTube je nabídka společnosti Google. Videa jsou všechna zapojena v „rozšířeném režimu ochrany údajů“, tzn., že – v každém případě podle údaje ze serveru YouTube – nejsou žádné údaje o Vás jako uživateli přenášena na server YouTube, pokud si nepřehrajete videa. Teprve po přehrání videosouborů jsou podle údajů od YouTube přenesena data; na tento přenos dat nemáme žádný vliv. Pokud si nepřejete přiřazení získaných a přenesených informací s Vašim profilem u YouTube nebo Google, musíte se před přehráváním videosouboru odhlásit. YouTube ukládá Vaše data jako profily používání pro účely reklamy, průzkumu trhu a/nebo tvorbu svých nabídek v souladu s potřebou. Právním základem pro integraci služby YouTube na naše webové stránky je váš souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR, který lze vysvětlit jako součást našeho banneru cookie.

Shromážděné informace jsou uloženy na serverech společnosti Google, včetně USA. Pro tyto případy se poskytovatel připojil k EU-USA rámci pro ochranu osobních údajů (EU-US Data Privacy Framework), který zajišťuje soulad s evropskými úrovněmi ochrany údajů na základě rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti. Se společností YouTube jsme se také dohodli na tzv. standardních doložkách o ochraně osobních údajů, jejichž účelem je udržovat odpovídající úroveň ochrany údajů ve třetích zemích. Další informace o zpracování dat a pokyny k ochraně dat prostřednictvím společnosti YouTube, resp. Google naleznete na adrese www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

i. Google Tag Manager

Tento web používá Google Tag Manager. Google Tag Manager je řešení, které umožňuje obchodníkům spravovat značky webových stránek z jednoho rozhraní. Samotný nástroj neshromažďuje žádné osobní údaje, pouze spouští další tagy, které zase mohou taková data shromažďovat. Správce značek Google k těmto údajům nemá přístup. Pokud byly soubory cookie uživatelem deaktivovány, zůstane to v platnosti pro všechny měřicí značky implementované pomocí Správce značek Google.

4. Povinně registrované nabídky, newsletter, kontaktní formulář, přihlášení na akce atd.

Kromě čistě informačního používání našich internetových stránek nabízíme různé služby, které můžete v případě zájmu využít. K tomuto účelu musíte zpravidla uvést další osobní data, která používáme pro poskytnutí příslušné služby, resp. funkce tak, jak je dále popsáno.

a. Kontaktování

Pokud nám prostřednictvím e-mailu nebo kontaktního formuláře sdělíte osobní data, provádí se to vždy na základě dobrovolnosti. Vaše údaje zpracováváme za účelem vyřízení Vašeho požadavku na kontakt a jeho realizace podle čl. 6, odst. 1, písm. b) GDPR a v tomto rámci případně je také předáváme přidružené firmě nebo třetí straně. Údaje můžeme také ukládat do našeho systému řízení vztahů se zákazníky (Customer Relationship Management - CRM). Vámi uvedená data vymažeme, jakmile zcela pomine účel shromažďování dat a není účinný žádný další právní základ (např. je nebo bude potřebné další zpracování dat pro splnění uzavřené smlouvy). Pokud a dokud trvají zákonné povinnosti uschovávat záznamy, mažeme data teprve po uplynutí odpovídajících lhůt.

Jestliže uživatelé zanechají na našich internetových stránkách komentáře nebo jiné příspěvky, ukládají se jejich IP adresy na základě našich oprávněných zájmů ve smyslu čl. 6, odst. 1, písm. f) GDPR po dobu sedmi dnů. To se provádí pro naši bezpečnost pro případ, když někdo zanechá v komentářích a příspěvcích protiprávní obsahy (urážky, zakázaná politická propaganda atd.). V tomto případě můžeme být sami právně odpovědni za komentáře nebo příspěvky, a proto nás zajímá identita autora.

b. Rozdělovník informací viastore: newsletter, zákaznický magazín, pozvánky na akce atd.

Na našich internetových stránkách existuje možnost nechat se zapsat na rozdělovník informací viastore. Zasíláme newsletter, e-maily, pozvánky na veletrhy a akce (dále nazývaný jako „rozdělovník informací“) elektronicky a/nebo poštou s reklamními informacemi o našich produktech, nabídkách, akcích a o naší firmě. Pomocí následujících pokynů Vám vysvětlíme postup při přihlašování, zasílání a statistickém vyhodnocování a Vaše práva platná v této souvislosti.

Tím, že se registrujete pro jeden nebo několik rozdělovníků informací, vyjádříte svůj souhlas s přijímáním požadovaných informací a s popsaným postupem. Začlenění do našich rozdělovníků informací se provádí tzv. metodou double opt-in. To znamená, že obdržíte po přihlášení e-mail, ve kterém jste požádáni o potvrzení Vašeho přihlášení. Toto potvrzení je nezbytné proto, aby se nikdo nemohl přihlásit cizí e-mailovou adresou. Požadované záznamy do rozdělovníku jsou zapsány do protokolu, aby bylo možné proces souhlasu podle právních požadavků prokázat. Protokolování procesu přihlášení se provádí na základě našich oprávněných zájmů podle čl. 6, odst. 1, písm. f) GDPR na provoz uživatelsky přívětivého a bezpečného informačního systému.

Svůj souhlas týkající se přijímání našich informací můžete kdykoli odvolat, a to především tak, že se odhlásíte z příslušného rozdělovníku informací, například z newsletteru. Odkaz na odhlášení pro uplatnění tohoto práva naleznete na konci každého newsletteru. Pokud jste přihlásili pouze k našemu newsletteru, Vaše osobní data v případě odhlášení opět vymažeme.

Statistické zjišťování a analýzy – E-mailové newslettery obsahují obrazové soubory s takzvanými „sledovacími pixely“, které mohou být při otevření newsletteru vyvolány poštovním serverem. V rámci tohoto vyvolání jsou zjišťovány nejdříve technické informace, jako jsou například informace o prohlížeči a Vašem systému, ale také Vaše IP adresa a čas vyvolání. Tyto informace se používají pro technické zlepšování služeb na základě technických údajů nebo cílových skupin a Vašeho chování při čtení podle míst vyvolání (které lze určit pomocí IP adresy) nebo podle časů přístupu. Ke statistickým zjišťováním patří také rozpoznání, zda jsou newslettery otevírány, kdy jsou otevírány a na které odkazy bylo kliknuto. Tyto informace lze z technických důvodů sice přiřadit jednotlivým příjemcům newsletterů. Není však naší snahou jednotlivé uživatele sledovat. Vyhodnocování nám slouží mnohem více k tomu, abychom poznali zvyklosti našich uživatelů při čtení a přizpůsobili jim naše obsahy nebo zasílali různé obsahy podle zájmů našich uživatelů.


Používání poskytovatelů zasílacích služeb, provádění statistických zjišťování a analýz a také protokolování chování při čtení se provádí na základě našich oprávněných zájmů podle čl. 6, odst. 1, písm. f GDPR. Náš zájem je soustředěn na používání uživatelsky přívětivého a také bezpečného uživatelského informačního systému, který slouží jak našim obchodním zájmům, ale také odpovídá očekávání uživatelů.

c. Registrace na zákaznickém portálu my.viastore

Pro používání zákaznického portálu my.viastore na našich internetových stránkách je potřebná registrace se zřízením uživatelského účtu. Uživatelské profily mohou vytvářet pouze zákazníci společnosti viastore. Na portálu my.viastore naleznou zákazníci přehled o stavu zpracování jejich volání na hotline a také relevantní informace výrobce s důležitými dokumenty pro uložení zákazníkem.

Uživatelský účet Vám vytvoříme na požádání. Přitom jsou po prověření, zda existuje oprávněný stav zákazníka společnosti viastore, zaznamenána následující data a uložena v uživatelském profilu:

 •     Uživatelské jméno (e-mail)
 •     Křestní jméno
 •     Příjmení
 •     E-mail
 •     Heslo (zašifrované prostřednictvím metody salted hash)
 •     Příp. telefonní číslo

Data Vámi uvedená při registraci zpracujeme na základě čl. 6, odst. 1, písm. b) GDPR pro uložení s Vaším profilem, abychom Vám mohli při každém přihlášení identifikovat a poskytnout Vám v oblasti našich internetových stránek s povinností registrace nabízené služby. Tato data vymažeme, jakmile zanikne účel jejich záznamu, a to především tehdy, když chcete Váš uživatelský účet u nás opět vymazat.

d. Zpracovávání údajů uchazečů

Prostřednictvím oblasti Kariéra na naší webové stránce máte možnost nám zaslat např. e-mailem žádosti o neobsazená místa. Údaje, které nám v souvislosti se svojí žádostí zašlete, zpracujeme, abychom ověřili Vaši vhodnost pro vypsané místo (nebo příp. jiné neobsazené pozice v rámci skupiny viastore) a provedli proces výběru uchazečů. Vaše údaje budou po doručení Vaší žádosti o místo prověřeny personálním oddělením a také odpovědnými osobami oddělení v naší firmě. V podniku mají k Vašim údajům přístup zásadně jen ty osoby, které toto potřebují k provedení procesu výběru uchazečů.

Právním základem pro zpracovávání Vašich osobních údajů v procesu výběru uchazečů je zvláště § 26 spolkového zákona na ochranu dat. Podle toho je zpracovávání údajů přípustné, pokud je to potřebné v souvislosti s rozhodnutím o navázání zaměstnaneckého poměru. Ukládání příp. Vámi dobrovolně uvedených doplňujících informací probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, protože máme oprávněný zájem zpracovávat i Vámi dobrovolně uvedené doplňující informace k účelům provedení procesu výběru uchazečů. Budete-li po – neúspěšném – ukončení procesu výběru uchazečů souhlasit s dalším uložením Vašich osobních údajů v našem poolu uchazečů o zaměstnání, je právním základem pro s tím spojené další zpracovávání Váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoliv s účinností v budoucnosti bez uvedení důvodů odvolat.

Osobní údaje uchazečů o zaměstnání v případě odmítnutí pravidelně po čtyřech měsících mažeme. V případě, že jste souhlasili s dalším zpracováváním svých osobních údajů v našem poolu uchazečů o zaměstnání, jsou údaje vymazány, pokud pro účely, pro které byly shromažďovány a zpracovávány, již nejsou potřebné, a to zpravidla po období 1 roku po zahrnutí do poolu uchazečů o zaměstnání. Pokud jste byli v rámci procesu výběru uchazečů pro místo vybráni, budou Vaše údaje převzaty do personálního správního systému a tam zpracovávány, pokud je to potřebné v souvislosti s navázáním a prováděním zaměstnaneckého poměru.

5. viastore na sociálních sítích

Internetové platformy sociálních sítí, jako je např. Facebook a YouTube, nám nabízejí velmi dobrou možnost komunikace a zesíťování s našimi zaměstnanci, zákazníky a zájemci. Proto tam máme také vlastní online prezentace, zejména formou vlastní stránky fanoušků na Facebooku. Naše prezentace v sociálních sítích je určená pro aktivní komunikaci s našimi zákazníky a zájemci. Tam informujeme o našich produktech a službách a příp. o aktuálních speciálních nabídkách. Těšíme se na to, že se také tam budete informovat o našich nabídkách a vyměňovat si s námi informace.

Při návštěvě našich online prezentací v sociálních sítích mohou být Vaše údaje automaticky sbírány a uchovávány pro účely průzkumu trhu a pro propagační účely. Z těchto údajů se za použití pseudonymů vytvoří tzv. uživatelské profily. Tyto lze použít např. k podání reklamy na sociálních sítí i mimo sociální sítě, které odpovídají Vašim zájmům. Za tímto účelem se na Vašem koncovém zařízení obvykle používají soubory cookie. V těchto souborech cookie se ukládají chování návštěvníků a zájmy uživatelů. Tyto informace jsou obvykle shromažďovány bez ohledu na to, zda máte účet v sociální síti nebo jste se přihlásili na Vašem příp. existujícím účtu v době své návštěvy. Jste-li přihlášeni na sociální síti, tak se na Vašem koncovém zařízení je soubor cookie s Vaším ID; to umožní sociálním sítím prokázat, že jste navštívili naše stránky a jak jste je používali.

Pokud je odpovědnost za procesy zpracovávání údajů na sociálních sítích z hlediska právní ochrany údajů u nás, probíhá zacházení s údaji na základě našich oprávněných zájmů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, tedy našeho zájmu na optimalizaci a zlepšování našich online nabídek informací a naší komunikace se zákazníky a zájemci. Pokud budete nebo jste byli požádáni o souhlas se zpracováním údajů příslušnými provozovateli platformy, např. v rámci své registrace pro sociální síť nebo pomocí zaškrtávacího kontrolního pole v souvislosti s používáním určitých nabídek, pak je právním základem zpracování údajů čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Výslovně Vás upozorňujeme na to, že Facebook & Co. údaje svých uživatelů (např. osobní informace, IP adresu atd.) podle svých směrnic o ochraně údajů ukládají i mimo Německo a používají je pro obchodní účely. Máme velmi omezený vliv na tento sběr údajů a jejich další využití prostřednictvím sociálních sítí. To, v jakém rozsahu, na jakém místě a na jakou dobu jsou údaje ukládány, do jaké míry sítě plní stávající povinnosti mazání, jaká vyhodnocování a propojení s údaji provádějí a komu jsou údaje předávány, nejsme schopni rozpoznat ani ovlivnit. Proto Vás prosíme o přesnou kontrolu, jaké osobní údaje tam jako uživatelé vydáváte všanc. Doporučujeme Vám pravidelně kontrolovat nastavení na ochranu své soukromé sféry na Vámi používaných sociálních sítích.

Podrobné informace o zpracování a používání údajů provozovatelem platformy v jeho sociálních sítích, jakož i možnosti kontaktu a Vaše související práva a možnosti nastavení pro ochranu svého soukromí, zejména možnosti odvolání, naleznete v upozorněních k ochraně osobních údajů příslušných provozovatelů platformy.

O zpracovávání údajů jednotlivými sociálními sítěmi se můžete informovat na následujících odkazech:

    Facebook: https://www.facebook.com/viastoreGROUP/

    (informace o ochraně údajů Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation )

    Instagram: https://www.instagram.com/viastore.group/

    (informace o ochraně údajů Instagram: https://privacycenter.instagram.com/policy )

    LinkedIn. https://de.linkedin.com/company/viastore-systems-gmbh

    (informace o ochraně údajů LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy )

    Twitter: https://twitter.com/viastore

    (informace o ochraně údajů twitter: https://twitter.com/cs/privacy )

    Xing: https://www.xing.com/companies/viastoregroup

    (informace o ochraně údajů Xing: https://privacy.xing.com/en/privacy-policy )

    YouTube: https://www.youtube.com/user/viastoresystems

    (informace o ochraně údajů YouTube: https://policies.google.com/privacy )

    TikTok: https://www.tiktok.com/@viastore.group

    (informace o ochraně údajů TikTok: https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/cs)

Speciálně pro naši stránku fanoušků Facebook: Část informací shromážděných Facebookem se používá k poskytnutí statistických informací o používání naší Facebook stránky pro nás jako provozovatele stránky fanoušků Facebook („Facebook Insights“). V tomto ohledu se údaje zpracují na základě dohody mezi společně odpovědnými osobami v souladu s čl. 26 GDPR, které můžete nalézt zde: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

6. Příjemci osobních dat

V rámci naší firmy mají přístup k osobním datům pouze ty osoby, které je potřebují pro aktuálně dané účely. Externí třetí straně předáváme Vaše osobní data pouze tehdy, pokud to je nezbytné pro vyřízení nebo zpracování Vašeho požadavku, existuje jiné zákonné svolení nebo máme k dispozici pro tento účel Váš souhlas.

Externí příjemci mohou být především přidružené firmy nebo externí poskytovatelé služeb, které využíváme jako naše pověřené zpracovatele pro poskytování služeb, a to například v oblastech technické infrastruktury a údržby našich internetových stránek. Tyto pověřené zpracovatele pečlivě vybíráme a pravidelně prověřujeme. Data smí používat výhradně pro námi zadané účely a podle našich instrukcí.

Dále je možné, že musíme ze zákonem závazných důvodů předat osobní data úřadům a statním institucím, jako jsou například státní zastupitelství, soudy nebo finanční úřady. Předávání se provádí na základě čl. 6, odst. 1, písm. c) GDPR.

Dále můžeme Vaše osobní data předat třetí straně, pokud nabízíme společně s partery nebo poskytovateli služeb (např. poskytovateli přepravních služeb) účasti na akcích, soutěže, uzavírání smluv nebo podobné služby. Předávání dat se provádí v těchto případech na základě souhlasu pro realizaci smlouvy s Vámi nebo pro zachování našich oprávněných zájmů podle čl. 6, odst. 1, písm. a), b) a/nebo f) GDPR. Bližší informace získáte při zadání Vašich osobních dat v souvislosti s konkrétním procesem zpracování.

7. Zpracování dat v zemích Třetího světa

Pokud se provádí přenos dat v umístěních, jejichž sídlo nebo jejichž místo zpracování dat neleží v členském státě Evropské unie nebo v jiném smluvním státě smlouvy o Evropském hospodářském prostoru, zajišťujeme před předáním, aby kromě zákonem povolených výjimečných případů byla u příjemce buď přiměřená úroveň ochrany dat (např. pomocí rozhodnutí Evropské komise o odpovídající úrovni ochrany nebo dohoda s příjemcem o tzv. standardních smluvních doložkách Evropské unie), nebo Váš souhlas s přenosem dat.

8. Doba uložení

Dobu uložení osobních dat zjistíte v příslušném popisu odpovídající nabídky, resp. služby. Navíc, resp. pokud u příslušného popisu nabídky, resp. služby není uvedeno nic jiného, platí všeobecně: Vaše osobní data ukládáme pouze tak dlouho, jak je to pro splnění účelů zpracování potřebné, nebo – v případě souhlasu – dokud souhlas neodvoláte. V případě rozporu vymažeme Vaše osobní data, ledaže by jejich další zpracování bylo podle příslušných zákonných ustanovení dovoleno. Vaše osobní data vymažeme také tehdy, když máme k tomu ze zákonných důvodů povinnost. Pokud a dokud trvají zákonné povinnosti uschovávat záznamy, mažeme data teprve po uplynutí odpovídajících lhůt.

9. Práva dotčené osoby

Jako osoba dotčená zpracováním dat máte k dispozici četná práva. Konkrétně se jedná o tato práva:

Právo na informace: Máte právo obdržet informace o datech, která máme o Vás uložena.

Právo na opravu a vymazání: Můžete požadovat opravu nesprávných dat a vymazání Vašich dat.

Omezení zpracování: Můžete od nás požadovat, abychom zpracování Vašich dat omezili.

Přenositelnost dat: Pokud jste nám poskytli data na základě smlouvy nebo souhlasu, můžete požadovat, abyste Vámi poskytnutá data obdrželi ve strukturovaném, běžném a strojově snímatelném formátu, nebo abychom tato data předali jiné odpovědné osobě.

Námitka proti zpracování dat při právním základu „oprávněný zájem“: Máte právo z důvodů, které vyplynuly z Vaší zvláštní situace, kdykoli podat námitku proti námi prováděnému zpracování dat, pokud toto zpracování spočívá na právním základu „oprávněný zájem“. V případě, že uplatníte Vaše právo na podání námitky, ukončíme zpracování Vašich dat, ledaže bychom byli schopni pro další zpracování prokázat naléhavé důvody pro potřebu ochrany, která Vaše práva převažují.

Námitka proti cookies: Kromě toho můžete kdykoli podat námitku proti používání cookies.

Zrušení souhlasu: Jestliže jste nám udělili souhlas se zpracováním Vašich dat, můžete tento souhlas kdykoli s účinkem pro budoucnost zrušit. Oprávněnost zpracování dat až do zrušení zůstává tímto nedotčeno.

Stížnostní právo u dozorčího úřadu: Pokud jste názoru, že zpracování Vašich dat porušuje platné právo, můžete podat stížnost u příslušného dozorčího úřadu. Můžete se pro tento účel obrátit na úřad ochrany dat, který je příslušný pro Vaše bydliště, resp. Vaši zemi nebo na pro nás příslušný úřad ochrany dat.

Výše popsaná práva Vám přísluší pouze pod podmínkou, že jsou splněny aplikovatelné zákonné předpoklady, a to také pokud to v rámci výše uvedeného popisu není výslovně zmíněno.

V případě dotazů týkajících se Vašich osobních dat, Vašich práv jako dotčené osoby a případnému udělenému souhlasu se můžete s námi bezplatně spojit. Pro vykonávání všech Vašich dříve uvedených práv se obraťte prosím na datenschutz@viastore.com nebo poštou na adresu výše uvedenou v bodě 1. Přitom zajistěte, abychom mohli provést jednoznačnou identifikaci Vaší osoby.

10. Odkazy a začlenění nabídek třetí strany

a. Odkazy

Internetové stránky a také služby jiných poskytovatelů, na které je na našich stránkách uveden odkaz, jsou poskytnuty příslušným poskytovatelem služeb. Nemáme žádný vliv na tvorbu, obsah a funkci těchto služeb třetích stran. Výslovně se distancujeme od všech obsahů veškerých odkazů na nabídky třetích stran. Mějte prosím na paměti, že odkazy na nabídky třetích stran z našich internetových stránek možná instalují na Vašem koncovém zařízení vlastní cookies, resp. zjišťují osobní data. Na tento proces nemáme řádný vliv. Informujte se prosím případně přímo u poskytovatelů těchto odkazů na externí nabídky.

b. Služby a obsahy třetích stran

V rámci naší online nabídky na základě našich oprávněných zájmů ve smyslu čl. 6, odst. 1, písm. f) GDPR, tedy v našem zájmu na analýze, optimalizaci a hospodárném provozu naší online nabídky, používáme nabídky obsahů a služeb externích poskytovatelů pro začlenění jejich obsahů a služeb, jako jsou například videosoubory (dále jednotně označovány jako “obsahy”). To vždy předpokládá, že externí poskytovatelé těchto obsahů, kteří rozpoznávají IP adresu uživatelů, by nemohli bez IP adresy zasílat obsahy na jejich prohlížeč. Pro zobrazení těchto obsahů je tak IP adresa potřebná. Snažíme se používat pouze takové obsahy, jejichž příslušní poskytovatele používají IP adresu pouze pro předání obsahů.

Externí poskytovatelé mohou dále pro statistické a marketingové účely používat takzvané pixelové tagy (neviditelné grafiky označované také jako "web beacons"). Pomocí "pixelových tagů" lze vyhodnocovat informace, jako je například aktivitu návštěvníků na těchto internetových stránkách. Pseudonymní informace lze dále ukládat do cookies na zařízení uživatele a obsahovat mimo jiné technické informace o prohlížeči a operačním systému, odkazující internetové stránky, dobu návštěvy a také další údaje o používání naší online nabídky, ale také být spojeny s takovými informacemi z jiných zdrojů.

11. Stav

Čas od času může být potřebné upravit obsah stávajících pokynů k ochraně osobních dat. Vyhrazujeme si proto právo tyto pokyny kdykoli změnit. Změněnou verzi pokynů k ochraně dat zveřejníme také na tomto místě. Platí vždy znění našich pokynů k ochraně osobních dat, které aktuálně naleznete při Vaší návštěvě.

 

Máte nějaké dotazy nebo hledáte další informace?

Kontakty
Napište nám nebo zavolejte
Kontaktní formulář
Přímý kontakt

Osobní údaje, které jste poskytli, zpracováváme výhradně za účelem zodpovězení Vaší žádosti a jejího zpracování, odstraníme, jakmile přestane platit účel shromažďování a nevztahuje se žádný další právní základ. Další informace o zacházení s osobními údaji najdete zde.